Trường trung học Chu Văn An, Sài Gòn 1962
(Lê Tất Luyện, Đinh Gia Cường)